Bulgaria

Code Address Exporter Processing/Repackaging
108568340
Address: 
AQUAMASH LTD 11 Vladaia Street
City: 
Kurdjali
Yes No
111032534
Address: 
FISH INVEST LTD 5A, St. Kliment Ohridski Str.
City: 
Montana
Postal code: 
3400
Yes Yes
BG 13400005
Address: 
Aquafish Pazardzhik Ltd. 2, General Gurko Str.,
City: 
Pazardzhik
Yes Yes
BG 1613002
Address: 
Parpen Tchobanov Ltd. 4114 Boliartzi, Reg. Plovdiv
No Yes
BG 1613002 / BG 1613010
Address: 
Oscietre Commerce Ltd. 4114 Boliartzi, Reg. Plovdiv
Yes Yes
BG 1613014 EO
Address: 
ESETRA LTD 7, Dragota Str.
City: 
Plovdiv
Postal code: 
4003
Yes Yes
BG 202625910
Address: 
FANI AKVA Ltd. 20, G. Kondulov Str.
City: 
Kurdjali
Yes Yes