P012

Country: 
China
Primary: 
Address: 
Rihui (Fuzhou) Foods Co.,Ltd No.62 Yanggong Road, Dongdai Town, lianjiang County, Fuzhou, Fujian Province
Contact: 
Secondary: 
Exporter: 
No
Processing/Repackaging: 
Yes